АНА ТИЛИМ

Автор: Асевов Арсланмурза. Торкъали.

Къумукъ тилим, ана тилим, тамурум,
Оьктемлигим, адамлыгъым, абурум.
Юрек толуп, айтма сюйген сёзлерим,
Айтып болмай, тас этемен сабурум.

Ят миллетни тиллерин билегенлер,
Къумукъларда кёп бардыр, — инанаман,
Ана тилин оьр гётерип юрюйген
Адамлагъа гюн сайын сукъланаман.

Ана тилде ананг бешигинг чайкъай,
Ана тилде гёресен татли тюшлер,
Ана тилде балаларын къучакълай,
Ана тилде лап да уллу сююнчлер!

Яшавубуз тюрлю тиллерден толгъан…
Къумукъ халкъым, бугюн бизге не болгъан?
Яшавунда ана тилин унутгъан
Оьз халкъындан артда къалып табулгъан!